Bài tập Tôpô - Ngô Quốc Chung - Trường PTDL Hermann Gmeiner Vinh, Nghệ An, 2003

Moderator: Quynh Anh

Quynh Anh
Posts: 911
Joined: Fri Sep 16, 2011 4:04 am
Contact:

Bài tập Tôpô - Ngô Quốc Chung - Trường PTDL Hermann Gmeiner Vinh, Nghệ An, 2003

Postby Quynh Anh » Sat Oct 01, 2011 5:32 pm

Cuốn sách gồm bốn phần chính:
I. Không gian Tôpô
II. Không gian Mêtric
III. Không gian Compact
IV. Không gian Liên thông


Thank you.

Return to “Toán Học”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest